مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نشست ماهیانه ی انجمن (98-97)

جلسه ی انتخابات انجمن اولیا و مربیان 98-97

نشست ماهیانه ی انجمن (97-96)

جلسه ی کمیته ی ورزشی انجمن (96-95)

نشست ماهیانه ی انجمن (96-95)