مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

معاونت

زینب وفائی

کاردانی

معاونت واحد اداری

مونیتورینگ

 

 

 

نوشین چنگیزیان

کارشناسی ارشد

معاونت پژوهشی

سرپرست گلخانه

مهشید ابن یمین

 کارشناسی

معاونت فن آوری و IT

مجموعه

محمد حاجی پور

 کارشناسی ارشد

معاونت تربیت بدنی

مجموعه

مینا معین

 کارشناسی ارشد

معاونت پرورشی

واحد دبستان دختران

محبوبه رجبی

 کارشناسی

معاونت

واحد دبستان دختران

آزیتا زرگر

 کارشناسی

معاونت

واحد دبستان دختران

طوبی عدیلی پور

کارشناسی ارشد

معاونت

واحد دبستان دختران

لیلا امیری

 کارشناس

معاونت پرورشی

واحد دبستان پسران

محمد حاجی پور

 کارشناسی ارشد

معاونت

واحد دبستان پسران

بهراد زمانی

 کارشناس ارشد

واحد دبستان پسران

مهدی مرتضایی

 کارشناسی

معاونت

واحد دبستان پسران

الهام صادقی

 کارشناسی

معاونت

واحد پیش دبستان

مهسا مسائلی

 کاردانی

معاونت

واحد پیش دبستان

فاطمه تابش

 کارشناسی

مسئول انتشارات

مشاهده لیست تمام مطالب...