مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

سوپروایزرین

مریم سلیمانی والا

 کارشناسی ارشد

سرپرست گروه فرانسه

واحد دبستان

الهام امین الرعایا

 کارشناسی ارشد

سوپروایزر گروه انگلیسی

واحد دبستان

 

الهام رعنایی

 کارشناسی ارشد

سوپروایزر گروه فرانسه

واحد پیش دبستان

 

سعیده میرترابی

 کارشناسی ارشد

سوپروایزر گروه فارسی

واحد بین الملل

 

نکیسا عبدیزدان

 کارشناسی

سوپروایزر گروه انفورماتیک

واحد دبستان

و مدیرفنی ICDL

 

سمانه فروزنده

 کارشناسی ارشد

سروپروایزر گروه تربیت بدنی مجموعه

 

صبا آزیدهاک

 دانشجوی دکترا

رابط ECO School

مدرس حقوق کودک

مشاهده لیست تمام مطالب...