مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

افتخارات مجموعه آموزشی ملل

(سال تحصیلی 95-94)

انتخاب مجموعه آموزشی ملل به عنوان

مدرسه حامی سلامت و ورزش

 (سال تحصیلی 93-92)

 کسب گواهینامه  ECO_School

مدرسه دوست دار طبیعت


کسب گواهینامه  SQNC

استاندارد بین المللی آموزش