مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه روزهای پنج شنبه (پایه سوم تا ششم)

 برنامه روزهای پنج شنبه پایه های سوم تا ششم

ساعت حضور در مدرسه 7:45 لغایت 12:15

بهار 98

98/01/29
98/02/12
98/02/26

پاییز و زمستان 97

97/07/26
97/08/10
97/08/24
97/09/15
97/09/29
97/10/13
97/10/27
97/11/11
97/11/25
97/12/16

در تاریخ 15 آذر به دلیل آلودگی هوا مدرسه تعظیل گردید

مشاهده لیست تمام مطالب...