مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه روزهای پنج شنبه (پایه های اول و دوم)

برنامه روزهای پنج شنبه پایه های اول و دوم

ساعت حضور در مدرسه 7:45 لغایت 12:15

پاییز و زمستان 97

97/07/26
97/08/24
97/09/29
97/10/27
97/11/25
97/12/26
مشاهده لیست تمام مطالب...