مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

همایش های مجموعه آموزشی ملل (98-97)

تاریخ عنوان جلسه مجموعه واحد پایه سخنران/مدرس
1397/06/31 اضطراب جدایی

اولیا

پیش دبستان یک و دو

جناب آقای دکتر

مسعود انصاری مهر

1397/07/04 روان شناسی یادگیری اولیا دبستان اول

سرکار خانم

سارا آگوش

1397/08/05 جلسه آموزشی
اولیا

پیش دبستان

یک و دو

سرکار خانم

فریناز کلباسی

1397/08/12

کارگاه آموزشی

جرائم سایبری

دانش آموزان

دبستان

پنجم و ششم

سرکار خانم دکتر

 سعیده گوهری