مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدرسه اکو

این مجموعه موفق به دریافت گواهینامه بین المللی  Eco- chool گردیده است.
مدارس – اکو یک برنامه بین المللی به منور مدیریت و آموزش زیست محیطی است که به افزایش آگاهی دانش آموزان درباره مسائل  توسعه پایدار از طریق تدریس کلاسی مانند سایر فعالیت های مدرسه ای و اجتماعی کمک می نماید.
با تاکید بر رویکردهای مشارکتی و دموکراتیک ، این برنامه بچه ها و جوانان را تشویق کرده تا نقشی فعال در ارتقاء عملکرد محیط زیتی مدره شان و بارز کردن ارزش های مدنی مهم آن ایفا کنند.
این برنامه بر مبنای استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO:14001) بوده و ابزار مدیریتی است که به کمک آن سازمان ها می توانند اثرات زیست محیطی فعالیت های شان را شناسایی و کنترل کرده تا بتوانند به طور مداوم نقش و جایگاه زیست محیطی شان را بهبود داده و نیز رویکردی و سیستماتیک برای ایجاد اهداف زیست محیطی دست یافتنی و همچنین اهدافی که تاکنون بدان دست یافته اند ایجاد گردانند.