مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه کلاس های codage

 تاریخ و ساعت برگزاری کلاس های

codage

97/09/15
مربی گروه ساعت برگزاری مکان برگزاری
خانم معصومی
14 - 12:30
آمورشگاه
خانم عبدیزدان
14 - 12:30 مدرسه
آقای درفشی
14 - 12:30 مدرسه

به دلیل آلودگی هوا

 کلاس ها در تاریخ

فوق کنسل گردید

1
97/09/22
مربی گروه ساعت برگزاری مکان برگزاری
خانم معصومی
14 - 12:30
آمورشگاه
خانم عبدیزدان 11:30 - 10
آمورشگاه
آقای درفشی 13 - 11:30
آمورشگاه
1
97/09/29
مربی گروه ساعت برگزاری مکان برگزاری
خانم معصومی
14 - 12:30
آمورشگاه
خانم عبدیزدان 14 - 12:30
مدرسه
آقای درفشی 14 - 12:30
مدرسه
1
97/10/06
مربی گروه ساعت برگزاری مکان برگزاری
خانم معصومی 14 - 12:30
آمورشگاه
خانم عبدیزدان 11:30 - 10
آمورشگاه
آقای درفشی 13 - 11:30
آمورشگاه
1
97/10/13
مربی گروه ساعت برگزاری مکان برگزاری
خانم معصومی 14 - 12:30
آمورشگاه
خانم عبدیزدان 14 - 12:30
مدرسه
آقای درفشی 14 - 12:30
مدرسه

تاریخ کلاس جبرانی برای تعطیلی آلودگی هوا و

شروع ترم بعدی متعاقباً اعلام می گردد