مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

ساعات دیدار با معلمین دبستان پسران (سال تحصیلی 98-97)

ساعات دیدار با معلمین  دبستان پسران (بخش فارسی)

نام معلم  روز ملاقات1  ساعت ملاقات1
خانم علی اکبری  شنبه 11 - 9:30
خانم حسینی دو شنبه 9:30 - 8
خانم وفایی
دو شنبه 9:30 - 8
خانم فروغی سه شنبه 9 - 8
خانم سلطانی یک شنبه 14 - 13
خانم حاج غلامی
شنبه 10 - 9
خانم زمانی
شنبه 11 - 10
خانم نور زاده سه شنبه 13 - 12
خانم عطایی شنبه 12 - 11
خانم امینی شنبه 10:45 - 9:45
خانم آزرم شنبه 10 - 8
خانم شفیعی چهارشنبه - 8
خانم نادری چهارشنبه 9:30 - 8:30

ساعات دیدار با معلمین  دبستان پسران (بخش انگلیسی و فرانسه)

نام کلاس  روز ملاقات1  ساعت ملاقات1
اول الف اولین دوشنبه هر ماه
13:45- 13
اول ب اولین سه شنبه هر ماه 13:45- 13
اول ج اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
دوم الف اولین دوشنبه هر ماه 13:45- 13
دوم ب  اولین چهارشنبه هر ماه  13:45- 13
سوم الف
اولین یک شنبه هر ماه 13:45- 13
سوم ب
اولین یک شنبه هر ماه 13:45- 13
 چهارم الف 
اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
چهارم ب اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
پنجم
اولین چهارشنبه هر ماه 13:45- 13
ششم الف اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
ششم ب اولین چهارشنبه هر ماه 13:45- 13

مشاهده لیست تمام مطالب...