مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

ساعات دیدار با معلمین دبستان دختران (سال تحصیلی 98-97)

ساعات دیدار با معلمین  دبستان دختران (بخش فارسی)

نام معلم  روز ملاقات1  ساعت ملاقات1
 خانم پنجه پور  یک شنبه 10:45 - 9:45
خانم سلیمی یک شنبه 10:45 - 9:45
خانم عرب یک شنبه 9 - 8
خانم همایونی یک شنبه 12 - 11
خانم طباطبائی
سه شنبه 10:45 - 9:45
خانم همایونی
سه شنبه 10:45 - 9:45
خانم دادخواه دوشنبه 13 - 12
خانم رئیسی سه شنبه 13 - 12
خانم رضائیان سه شنبه 10 - 9
خانم قریشی سه شنبه 9:30 - 8:30
خانم غفرانی دوشنبه 10 - 9
خانم شفیعی چهارشنبه 9 - 8


ساعات دیدار با معلمین  دبستان دختران (بخش انگلیسی و فرانسه)

نام کلاس  روز ملاقات1  ساعت ملاقات1
اول الف اولین دوشنبه هر ماه
13:45- 13
اول ب اولین دوشنبه هر ماه 13:45- 13
دوم الف اولین دوشنبه هر ماه 13:45- 13
دوم ب اولین دوشنبه هر ماه 13:45- 13
سوم الف
اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
سوم ب
 اولین چهارشنبه هر ماه  13:45- 13
چهارم الف اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
چهارم ب اولین شنبه هر ماه 13:45- 13
پنجم

 اولین چهارشنبه هر ماه (فرانسه) 

 اولین سه شنبه هر ماه (انگلیسی) 

13:45- 13

14:30- 13:30

ششم اولین چهارشنبه هر ماه 13:45- 13

مشاهده لیست تمام مطالب...